[PHP CĂN BẢN] BÀI 4: KIỂU DỮ LIỆU, HÀM – THAM SỐ, BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN

Kiểu dữ liệu trong PHP

 • String: Kiểu kí tự chuỗi. Một chuỗi phải được đặt trong dấu ‘ hoặc dấu ”
 • Integer: Số nguyên từ – 2 147 483 648 đến 2 147 483 647
 • Float: Số thực gồó 2 phần, phần số nguyên và phần thập phân được ngăn cách nhau bằng dấu chấm.
 • Boolean: Kiểu chân trị. gồm hai giá trị TRUE hoặc FALSE
 • Object: Kiểu đối tượng ( xem các bài tiếp theo mình sẽ nói về phần này )
 • NULL: kiểu NULL chỉ có duy nhất một giá trị là NULL, mang ý nghĩa là giá trị rỗng (không có giá trị). Nếu một biến được tạo ra mà không có giá trị nào thì nó sẽ mang giá trị là NULL. Giá trị của một biến có thể được xóa bằng cách gán giá trị NULL cho biến đó
 • Resource: resource không phải là một kiểu dữ liệu thật sự. Nó được dùng để lưu trữ các tham chiểu đến các hàm hoặc các tài nguyên bên ngoài.

Hàm

 • Tên hàm chỉ được bắt đầu bằng kí tự hoặc dấu _ ( không được bắt đầu bằng kí tự số ). Thông thường tên hàm được viết theo kiểu camelCase.
 • Các tham số cách nhau bằng dấu chấm phẩy, được viết giống như quy tắc viết biến trong PHP được học ở bài trước.
 • Để truyền tham chiếu, ta đặt thêm dấu & trước tham số

Hàm – Tham số

 • Tham số có thể chứa giá trị mặc định.
 • Nếu trong một hàm có lẫn lộn tham số có và không có giá trị mặc định thì các tham số có giá trị mặc định sẽ nằm phía bên phải và các tham số không có giá trị mặc định sẽ nằm phía bên trái. Ví dụ bên dưới.
[php] function myFunc($arg1, $arg2, $arg3 = default, $arg4=default) { //code } [/php]

Biểu thức điều kiện và Vòng lặp

Nếu bạn đã học một ngôn ngữ nào trước đây thì sẽ nhận ra rằng biểu thức điều kiện của php nó cũng tương tự như vậy. PHP hỗ trợ các biểu thức và vòng lặp sau:

 • if
 • if…else
 • if…elseif…else
 • switch
 • while
 • do…while
 • for

Vòng lặp foreach

Foreach là vòng lặp chuyên sử dụng cho mảng.

 • Vòng lặp foreach cho mảng thường: 
[php] foreach($array as $value) { //code } [/php]
 • Vòng lặp foreach cho mảng assocoiative: (Xem ở bài sau mình sẽ nói kỹ hơn)
[php] foreach($array as $key => $value) { //code } [/php]

Toán tử toán học

Operrator Name Example Result
+ Addition $x + $y Sum of $x and $y
Subtraction $x – $y Difference of $x and $y
* Multiplication $x * $y Product of $x and $y
/ Division $x / $y Quotient of $x and $y
% Modulus $x % $y Remainder of $x divided by $y
** Exponentiation $x ** $y Result of raising $x to the $y’th power

Toán tử gán

Assignment Same as… Description
x = y x = y The left operand gets set to the value of the expression on the right
X += Y x = x + y Addition
X -= Y x = x – y Subtraction
X *= Y x = x * y Multiplication
X /= Y x = x / y Division
X %= Y x = x % y Modulus

Toán tử chuỗi

Operrator Name Example Result
. Concatenation

$txt = “Hello”

$txt2 = $txt.” World”

Now $txt2 contains “Hello World”
.= Concatenation assignment

$txt = “Hello”

$txt .= ” world!”

Now $txt contains “Hello world!”

Toán tử tăng giảm

Operrator Name Result
++$x Pre-increment Increment $x by one, then returns $x
$x++ Post-increment Return $x, then increments $x by one
–$x Pre-decrement Decrement $x by one, then returns $x
$x– Post-decrement Returns $x, them decrement $x by one

Toán tử so sánh

Operrator Name Example Result
== Equal $x == $y True if $x is equal to $y
=== Identical $x === $y True if $x is equal to $y, and they are of the same type
!= Not Equal $x != $y True if $x is not equal to $y
<> Not equal $x <> $y True if $x is not equal to $y
!== Not identical $x !== $y True if $x is not equal to $y, or they are not of same type
> Greater than $x > $y True if $x greater than $y
< Less than $x < $y True if $x less than $y
>= Greater than or equal to $x >= $y True if $x greater than or equail to $y
<= Less than or equal to $x <= $y True if $x less than or equail to $y

Toán tử Logic

Operrator Name Example Result
and And $x and $y True if both $x and $y are true
or Or $x or $y True if euther $x or $y is true
xor Xor $x xor $y True if either $x or $y is true, but not both
&& And $x && $y True if both $x and $y are true
|| Or $x || $y True if either $x or $y is true
! Not !$x True if $x is not true

Toán tử mảng

Operrator Name Example Result
+ Union $x + $y Union of $x and $y (but duplicate keys are not overwritten)
== Equality $x == $y True if $x and $y have the same key/value pairs
=== Identity $x === $y True if $x and $y have the same key/value pairs in the same order and of the same types
!= Inequality $x != $y True if $x is nit equal to $y
<> Inequality $x <> $y True if $x is nit equal to $y
!== Non-identity $x !== $y True if $x is nit identical to $y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *